LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Vận tải hành khách theo tuyến cố định
  • Vận tải hành khách theo tuyến không cố định
  • Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp 
  • Kinh doanh thương mại, dịch vụ dụ lịch
  • Mua, bán kinh doanh xe

PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI